Aurinkosähköjärjestelmän mitoittaminen taloyhtiöön

Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmällä voidaan – kuten nimikin kertoo – tuottaa aurinkoenergiasta sähköä taloyhtiön käyttöön. Aurinkosähköjärjestelmä on ekologinen ja toimintavarma järjestelmä, ja sen käyttöikä on verrattain pitkä. Alkuinvestoinnin ja asennuksen jälkeen aurinkosähkön tuottaminen on käytännössä ilmaista.

Investointina aurinkosähköjärjestelmä on siis melko riskitön sekä teknisessä että taloudellisessa mielessä – etenkin silloin, kun se on mitoitettu oikein. Tässä blogitekstissä esittelemme aurinkosähköjärjestelmän mitoittamiseen suunnitellun laskentatyökalun, jonka avulla voidaan tarkastella järjestelmän soveltuvuutta taloyhtiöön.

Taloyhtiöiden kiinnostus investoida aurinkosähköön on kasvussa

Taloyhtiömaailmassa kiinnostus aurinkosähköä kohtaan on nousussa. Aurinkosähköjärjestelmän avulla taloyhtiöissä voidaan paitsi kasvattaa uusiutuvan energian osuutta myös vähentää ostosähkön tarvetta nopealla aikavälillä.

Vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen (2018/44/EU) tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä siten hillitä ilmastonmuutosta. Taloyhtiöiden investoinnit aurinkosähköjärjestelmään auttavat toteuttamaan monia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöhyötyjä tehokkaasti jo lyhyellä aikavälillä.

Taloyhtiön näkökulmasta aurinkosähköjärjestelmään investoiminen muuttaa taloyhtiön asukkaiden roolin pelkistä sähkönkuluttajista prosumereiksi, jotka tuottavat itse osan kuluttamastaan sähköstä ja myyvät ylijäämää sähköverkkoyhtiöille.

Miten aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta ja soveltuvuutta taloyhtiöön sitten tulisi tarkastella? Entä miten aurinkosähköjärjestelmä tulisi mitoittaa?

Laskentatyökalu auttaa aurinkosähköjärjestelmän mitoittamisessa

TeknoPlanin sähköasiantuntija Niklas Koivula syvensi sähkötekniikan osaamistaan Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa ja kehitti diplomityössään TeknoPlanille laskentatyökalun, jonka avulla voidaan mitoittaa ja tarkastella aurinkosähköjärjestelmän soveltuvuutta ja kannattavuutta taloyhtiöön.

Koivulan kehittämällä laskentatyökalulla pystytään tarkastelemaan

  • taloyhtiön sähkönkulutusprofiilia verrattuna aurinkosähköjärjestelmän tuotantoprofiiliin
  • ylijäämän osuutta aurinkosähköjärjestelmän tuotannosta
  • aurinkosähkön osuutta taloyhtiön vuoden sähkönkulutuksesta ja
  • aurinkosähköjärjestelmän tarvitsemaa pinta-alaa.


Lisäksi laskentatyökalulla voidaan tehdä erilaisia investoinnin kannattavuuslaskentoja.

Koivulan laskentatyökalu tarkastelee myös eri kannattavuuskriteerejä aurinkosähköjärjestelmän tuotantokapasiteettiin suhteutettuna. Lisäksi laskentatyökalu laskee aurinkosähköjärjestelmälle nettonykyarvon, sisäisen korkokannan, korollisen takaisinmaksuajan sekä LCOE-hinnan.

Diplomityössä kehitettyä laskentatyökalua sovellettiin kahteen esimerkkikohteeseen, helsinkiläisiin taloyhtiöihin, joihin mitoitettiin sisäisen korkokannan perusteella kannattavimman kokoinen aurinkosähköjärjestelmä. Laskentatyökalun avulla varmistettiin myös, että mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä mahtuu taloyhtiön katon pinta-alaan, että järjestelmän omakäyttöaste on hyvä ja ettei järjestelmää tule yli- tai alimitoitettua. Laskentatyökalu havaittiin toimivaksi, ja sitä tullaan jatkokehittämään TeknoPlanin tarpeisiin sopivaksi.

Havaintoja esimerkkitaloyhtiöiden aurinkosähkölaskelmista

Laskentatyökalun mitoituslaskelmat osoittivat, että kummassakaan esimerkkitaloyhtiössä ei kuluteta aurinkosähkötuotantoa täysmääräisesti, kun aurinkosähköjärjestelmä on mitoitettu sisäisen korkokannan perusteella, vaan pieni osa tuotetusta aurinkosähköstä myydään sähköverkkoon. Sähköntuotannon omakäyttöaste molemmissa taloyhtiöissä on kuitenkin hyvin lähellä 100 prosenttia.

Sisäisen korkokannan perusteella mitoitetulla aurinkosähköjärjestelmällä pystytään kattamaan 13 % esimerkkitaloyhtiöiden koko vuoden sähkönkulutuksesta. Tämän havainnollistaa alla oleva kuva.

Aurinkosähkön vuosituotannon osuus kiinteistön sähkönkulutuksesta

Esimerkkitaloyhtiöiden aurinkosähköjärjestelmäkoot optimoitiin sisäisen korkokannan perusteella, jolloin aurinkosähköinvestoinnille saatiin paras taloudellinen tuottoaste. Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmällä tuotetun aurinkosähkön omakustannehinta on kokonaiskustannuksiltaan aina edullisempaa kuin sähköverkosta ostetun sähkön hinta.

Laskentatyökalun avulla huomattiin myös, että aurinkosähköjärjestelmän koko ei vaikuta merkittävästi sen kannattavuuteen (sisäinen korkokanta). Vaikka järjestelmän koko pienentyisi tai kasvaisi 20 prosenttia, pysyisi sisäinen korkokanta käytännössä samana. Aurinkosähköjärjestelmä ei siis ole kovin herkkä koon muutoksille, mikä helpottaa mitoitustyötä.

Kiinnostaisiko sinua kuulla aurinkosähköjärjestelmän mitoittamisesta taloyhtiöösi? Ota yhteyttä, niin jutellaan!